Warunki świadczenia usług Poster82

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO poster82.pl
obowiązujący od 25 grudnia 2014 roku

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Sprzedawca – Zbyszek Pękacki
"Tina"
Piłsudskiego 24 m 10
05-120 Legionowo
REGON: 143782530 , NIP: PL 536-130-51-20
e-mail: poster9@gmail.com , telefon: 790 023 291 ,
który prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

2. Sklep – serwis internetowy zarządzany przez Sprzedawcę i pozwalający Użytkownikom na składanie Zamówień, zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: poster82.pl

3. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

4. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.

5. Zamówienie – oferta zakupu towarów w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, mająca na celu zawarcie Umowy sprzedaży.

6. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów na rzecz Nabywcy.

7. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.

8. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.

9. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

10. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

11. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych.

12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014,Nr 827);

13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

III. OGóLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.

3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług.

6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

7. Korzystanie ze Sklepu oraz składanie Zamówień możliwe jest przez 24 godziny na dobę.

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

1. Użytkownicy mają możliwość:
A. korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub
B. dokonania rejestracji w Sklepie.

2. Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi jest możliwe po rejestracji w Sklepie, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
A. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,
B. akceptacji Regulaminu,
C. przyjęcia oferty Zamówienia Użytkownika przez Sprzedawcę.

3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).

4. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie w "Panelu klienta" (http://poster82.pl/twoje-konto.html).

6. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku ze składanymi Zamówieniami lub Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich Zamówień w Sklepie.

V. SKŁADANIE ZAMóWIEŃ W SKLEPIE

1. Użytkownik, przeglądając strony sklepu, w szczególności prezentujące towary, usługi i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną, kosztem oraz terminem wysyłki. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z jego ofertą.

2. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.

3. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania Zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych służących do określenia:
A. adresu dostawy,
B. sposobu dostawy,
C. sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

4. Złożenie Zamówienia następuję po naciśnięciu przez Sprzedającego przycisku "Zamawiam i płacę". Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu), status "Oczekuje" lub "Potwierdzone przez klienta". W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

5. Po pozytywnym zweryfikowaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Użytkownikowi informację o przyjęciu Zamówienia, status "potwierdzone", na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa na dany towar lub usługę zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia. "Przyjęcie" zamówienia przez Sprzedającego stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy.

VI. PŁATNOŚCI

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar/usługę, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

2. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Dostępne formy płatności określone są w formularzu zamówienia. Wszystkie formy płatności dostępne są odrębnie w dziale „O mnie” (http://poster82.pl/o-mnie.html).

3. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.

4. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są w formularzu zamówienia. Wszystkie koszty dostawy dostępne są odrębnie w dziale „O mnie” (http://poster82.pl/o-mnie.html).

5. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień (przyjętych do realizacji).

VII. WYSYŁKA

1. Wysyłka następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie określonym w ofercie, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, niedostępnych w danym momencie w Sklepie, których czas dostawy może być dłuższy, o czym klient jest informowany.

2. Określony w ofercie termin wysyłki dotyczy dni roboczych oraz liczony jest od momentu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

3. Dni robocze są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Sklep wykaże się należytą starannością aby przesyłka była dostarczona do klienta zgodnie z terminem w ofercie.
Czas wysyłki dotyczy zamówień z opcją płatności przy odbiorze lub płatności elektronicznych. Przy innych formach płatności, w tym płatności przelewem czy kartami kredytowymi do podanego czasu należy dodać czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (w zależności od banku i sposobu płatności może to być 1-2 dni robocze).

5. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta punkt odbioru osobistego.

6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

7. W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.

VIII. NEWSLETTER (Biuletyn)

1. Dla korzystania z Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla Użytkowników niebędących Nabywcami oraz Użytkownikom zarejestrowanym w Sklepie zgodnie z rozdziałem III Regulaminu polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.

3. Celem skorzystania z Newslettera należy wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie.

4. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez anulowanie subskrypcji w panelu Użytkownika w Sklepie, użycie odnośnika anulującego subskrypcję znajdującego się w stopce każdego newslettera lub poprzez poinformowanie pocztą elektroniczną Sprzedawcy.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE, RĘKOJMIA, GWARANCJA
1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy oraz korzystania ze Sklepu.

2. Reklamację można składać w formie elektronicznej w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
A. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
B. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
C. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
D. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.

4. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

5. Towary sprzedawane w Sklepie objęte są Rękojmią za wady fizyczne przez okres roku od wydania rzeczy Nabywcy.

6. Produkty w niżej wymienionych działach są objęte gwarancją. Z uwagi na eksploatacyjny charakter sprzedawanych towarów, udzielamy gwarancji:
Clearomizery, atomizery - 14 dni od daty odbioru;
Baterie - 30 dni od daty odbioru;
Ładowarki - 6 miesięcy od daty odbioru;
Grzałki i liquidy - brak gwarancji, produkty jednorazowego użytku;

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE
1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług.

2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Nabywca może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego m.in. na stronie „Reklamacje i zwroty”. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy potwierdzenie jego otrzymania.

3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

4. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

5. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

XII. PRZERWY TECHNICZNE
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu z zastrzeżeniem postanowień punktu XIII.3 Regulaminu.

2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

3. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w trybie przewidzianym w punkcie XI.5 Regulaminu.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

6. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:
I. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Wzór formularza reklamacyjnego.

Zgłoszenie reklamacyjne do zamówienia nr [nr zamówienia] z dnia [data]:
1. [Imię i nazwisko]
2. [adres wysyłkowy reklamującego]
3. [nazwa reklamowanego towaru]
4: [ilość reklamowanego towaru]
5. [cena brutto zakupionego towaru]
6. [Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura]
8. [Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji]
9. [Data i okoliczności stwierdzenia wady]
10. [Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru)]

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów. Towar odsyła Klient na koszt Sprzedawcy.

[czytelny podpis Klienta]

2. Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Odstąpnie od umowy sprzedaży zawartej na odległość:
1. nr zamówienia [nr zamówienia] z dnia [data]
2. [adres wysyłkowy reklamującego]
3. [nazwa zwracanego towaru]
4: [ilość zwracanego towaru]
5. [cena brutto zakupionego towaru]
6. [Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura]

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży i rezygnuję z ww. zamówionego towaru w sklepie internetowym poster82.pl , gdyż (niepotrzebne skreślić):
- dostawa jest niezgodna z zamówieniem
- towar jest niezgodny z opisem
- nie chcę podawać przyczyny rezygnacji z zakupu

[Uwagi/komentarz:]

Proszę o (niepotrzebne skreślić):
- zwrot gotówki przekazem pocztowym na adres: [adres]
- zwrot gotówki na następujące konto: [nr konta]

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zwrotu określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów. Towar odsyła Klient na własny koszt.

[czytelny podpis Klienta]

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep zwany dalej Sprzedawcą.

1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

1.3 Prowadząc Sklep Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Dane osobowe
2.1 Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę:

podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail)
przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),
przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).
2.2 Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych pkt.2.1. jest konieczne w celach określonych w pkt.2.4.

2.3 Użytkownicy mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów lub bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

2.4 Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2.5 Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

2.6 Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

2.7 W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

2.8 Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

3. Ciasteczka (cookies)
3.1 Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować utrudnienia podczas korzystania z koszyka oraz składania zamówienia.

III. PŁATNOŚCI I ZASADY WYSYŁKI (http://poster82.pl/o-mnie.html)

- - - - -

Regulamin Sklepu poster82.pl z dnia 15.12.2013
obowiązujący przed 25 grudnia 2014 roku

I. Informacje ogólne

Sklep internetowy poster82.pl prowadzony jest przez firmę:

Zbyszek Pękacki
"Tina"
Piłsudskiego 24 m 10
05-120 Legionowo
REGON: 143782530
NIP: PL 536-130-51-20
e-mail: poster9@gmail.com
telefon: 790 023 291

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza akceptację Regulaminu.

2. Klientem sklepu internetowego może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i dokonała rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego.

3. Informacje zamieszczone na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

4. Sklep Internetowy dokłada należytej staranności, aby informacje dotyczące dostępnych produktów były prawidłowe. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów (np. ceny, nazwy, specyfikacji itd.) - ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

II. Zamówienia

1. Do składania zamówień wymagane jest założenie konta za pomocą formularza rejestracyjnego. Rejestracja ma na celu uzyskanie przez Sprzedawcę danych niezbędnych do realizacji sprzedaży, ułatwienie i skrócenie czasu składania kolejnych zamówień bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych Klienta.

2. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
Transakcja zostaje zawarta w momencie akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

3. Złożone zamówienia rozpatrywane są w ciągu 2 dni roboczych. Informacje o przyjęciu zamówienia oraz zmianach jego statusu, dokonywane są przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji zamówień w dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy.

5. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, do momentu zmiany statusu transakcji na "WYSŁANE".

6. Sklep internetowy zastrzega możliwość wystąpienia braku dostępności określonego towaru.
W przypadku jego braku, Zamawiający jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i związanym z nim wydłużeniu czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może całkowicie zrezygnować z zamówienia, bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

7. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki wstępnie wyliczone według cennika dostępnego w Sklepie.
Sprzedający zastrzega, iż rzeczywisty koszt wysyłki może różnić się od kosztu wyliczonego w formularzu zamówienia. Ostateczny koszt wysyłki potwierdzany jest w momencie akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę.

8. Zamówienia wysyłkowe za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłane są ciągu dwóch dni roboczych:
- od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym (w przypadku płatności przelewem)

9. Odbiór osobisty zamówień możliwy jest po uzgodnieniu terminu odbioru (telefonicznie lub mailowo).

10. Klient ma prawo sprawdzić w obecności listonosza czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem. Podpis Klienta na potwierdzeniu odbioru, oznacza potwierdzenie zgodności Dostawy z Umową Sprzedaży.

11. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Pocztę Polską.

III. CENY

1. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są doliczane dodatkowo.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów dostępnych w Sklepie internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

3. Sprzedawca zastrzega, iż nie wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym mogą być poprawne. W przypadku złożenia zamówienia na towar, którego cena jest błędna, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienia przez Kupującego, zamówienie zostanie anulowane.

IV. FORMY PŁATNOŚCI:

Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu - paragon fiskalny lub oryginał faktury VAT.
W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać NIP oraz dokładne dane firmy konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.
Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury VAT na zakupione towary.

Klienci mogą korzystać z następujących form płatności:

1. Gotówką przy odbiorze osobistym.

2. Przedpłatą przelewem na rachunek bankowy (zamówienie realizowane będzie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie bankowym Sprzedawcy).

3. System płatniczy PayPal.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu dziesięciu dni od dnia odebrania przesyłki z zamówionym towarem, składając w tym celu Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient otrzyma zwrot równowartości ceny zakupionego towaru oraz zobowiązany będzie odesłać otrzymany towar w stanie niezmienionym, oryginalnie zapakowany i nieuszkodzony. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Klient i nie podlega on zwrotowi przez Sprzedawcę.

VI. GWARANCJA - REKLAMACJE

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Produkty objęte są gwarancją eksploatacyjną: baterie 30 dni , clearomizery 24 godz, ładowarki 6 miesięcy, chyba że w opisie produktu jest napisane inaczej. Grzałki nie są objęte gwarancją.

2. Jeśli zakupiony towar posiada wady Sprzedawca wymieni go na towar wolny od wad. W tym celu Klient powinien wysłać wadliwy na adres Sprzedawcy wraz dowodem zakupu oraz pismem reklamacyjnym.

3. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej reklamowany towar.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zaproponuje Klientowi inny towar mogący stanowić substytut wadliwego towaru albo zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru. Towar po rozpatrzeniu reklamacji będzie dostarczony Klientowi za pomocą transportu własnego Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu usług Poczty Polskiej.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zakładając konto w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych uzyskanych w drodze dokonanej przez niego Rejestracji dla celów realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych do realizacji transakcji i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe.

2. Dane osobowe Klienta nie mogą być udostępniane innym firmom i osobom trzecim. Dane są przetwarzane wyłącznie przez Sklep w celu realizacji zamówień oraz informowania o działalności i produktach Sklepu.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach Sklepu chronione są prawami autorskimi.
Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody jest zabronione.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 15 grudnia 2013.

2. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.